Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo na r.szk. 2020/2021


Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia Nr 31/2020 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 stycznia 2020 r.
Strona rekrutacyjna dla rodziców: legionowo.formico.pl
Oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo zostanie udostępniona 3 marca 2020 r. o godz. 12.00.

W postępowaniu rekrutacyjnym na r.szk. 2020/2021 biorą udział dzieci zamieszkałe w Legionowie urodzone w latach 2017 – 2014 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
Rodzice / opiekunowi prawni dzieci zamieszkałych poza Gminą Legionowo mogę ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jeśli po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkańców Legionowa pozostaną wolne miejsca.


Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Przypominamy, że w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice / opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r.szk. 2020/2021 w przedszkolu / szkole, do której uczęszcza dziecko.
Deklaracje o kontynuacji przyjmowane są w terminie od 25 lutego do 2 marca 2020 r. do godz.12.00. Wzór deklaracji do pobrania w poszczególnych placówkach.
Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w r.szk. 2020/2021 w danej placówce uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.


Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców / opiekunów prawnych dziecka. Wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli / szkół podstawowych prowadzących postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. We wniosku o przyjęcie wskazuje się wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjne) według preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

Rodzice / prawni opiekunowie korzystający z komputera i internetu wypełniają wniosek o przyjęcie w systemie informatycznym, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu / szkole pierwszego wyboru.
Wypełnienie wniosku jedynie na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do placówki pierwszego wyboru oznacza iż dziecko nie będzie brało udziału w rekrutacji.
Rodzice / prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i internetu pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu / szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu / szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub upoważniony pracownik szkoły / przedszkola.
Podpisy obojga rodziców / prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola / szkoły pierwszego wyboru.

Do wniosku składanego w przedszkolu / szkole pierwszego wyboru należy dołączyć dokumenty / oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność składają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem w każdym przedszkolu lub szkole wskazanych na liście preferencji.
Złożenie wniosku o przyjęcie przez rodzica/opiekuna prawnego oraz wydanie potwierdzenia przyjęcia tego wniosku przez placówkę musi zakończyć się do 16.03.2020 r. do godz. 16.00.
W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje data i godzina złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami tj. data i godzina potwierdzenia wniosku przez placówkę.
Wnioski niekompletne tj. niezawierające stosownych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów lub niezawierające podpisów rodziców / opiekunów prawnych oraz wnioski błędnie wypełnione nie będą przyjmowane i nie będą potwierdzane przez placówkę.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły, w której zorganizowany będzie oddział przedszkolny. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), a także może zwrócić się do Prezydenta Miasta Legionowo o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium , którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja ustala kolejność przyjęć:
- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole / szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVIII/366/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017 r.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu / szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola / szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/ opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice / opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – uchwała Nr XXVIII/366/2017 Rady Miasta Legionowo z 28 lutego 2017 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zarządzenie Nr 31/2020 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 stycznia 2020 r.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat