dziennik elektroniczny

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy

Termin składania dokumentów upływa dnia 15 listopada 2010 roku o godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego).

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 ul. Władysława Broniewskiego 7 05-120 Legionowo (tel. 0-22-774-55-29)


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy (w wymiarze 1 etatu)I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie;

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3. wykształcenie i staż pracy:

ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej

3-letnia praktyka w księgowości, lub ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;

4. znajomość programów komputerowych finansowo - księgowych i płacowych;

5. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;

6. znajomość przepisów podatkowych, ZUS i płacowych;

7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

8. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

9. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;II. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość zagadnień z zakresu:

- rachunkowości i księgowości budżetowej;

- klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej;

- prawa zamówień publicznych;

- inwentaryzacji;

2. umiejętność pracy w zespole,

3. samodzielność w działaniu.Dobrze widziane jest doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.III. Zakres wykonywanych zadań:

1. prowadzenia rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

2. przygotowywanie projektu budżetu i projektu dochodów własnych;

3. planowanie i rozliczanie budżetu i rachunku dochodów własnych;

4. sporządzanie harmonogramu realizacji wydatków i dochodów własnych;

5. współpraca z Urzędem Miasta;

6. wykonywanie kontroli wewnętrznej zgodnie z harmonogramem;

7. sporządzanie planu inwentaryzacji;

8. uczestniczenie w pracach komisji przetargowej;

9.opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości i kontroli;

10. opiniowanie projektów wewnętrznych decyzji powodujących skutki finansowe;

11.nadzorowanie obsługi finansowo - księgowej wydatków osobowych w zakresie wynagrodzeń, nagród, zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

12.wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem i zadaniami szkoły na polecenie dyrektora i organu prowadzącego;IV. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny;

2. curriculum vitae;

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;

5. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu;

7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe;

8. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia);

9. kserokopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie;

10. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, praktykach, stażach (dotyczy kandydatów, którzy je posiadają);

11. kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna;

12. podpisane oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

w trybie ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);

13. podpisane oświadczenie o obsłudze komputera w zakresie programów powszechnie stosowanych,

Dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny zawierać podpisaną klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Oferty w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz adnotacją: "Konkurs na stanowisko głównego księgowego Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie" należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Nr 3, ul. Władysława Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo.Termin składania dokumentów upływa dnia 15 listopada 2010 roku o godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego).Dokumenty, które wpłyną do Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 3 (www.zs3.legionowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

Z wybranym kandydatem Dyrektor szkoły zawiera umowę o pracę na czas określony, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony. Po upływie pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Dyrektor podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-22) 774-55-29Dyrektor szkoły

Joanna Bieńko

Dane teleadresowe

Gimnazjum nr 3
im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie
Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Władysława Broniewskiego 7,
05-120 Legionowo
tel. (22) 774-55-29
e-mail: gimnazjum_trojka@poczta.onet.pl

Bannerki

Ministerstwo Edukacji Narodowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty Miasto Legionowo