Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent – Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Oferta nieaktualna
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent – Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Nr 3 w Legionowie, ul. Władysława Broniewskiego 7,
05-120 Legionowo
Wymiar etatu: ½ etatu
Początek zatrudnienia : 1 września 2015 r.

Główne obowiązki:
1.Wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa i informacji.
2.Sprawowanie nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem informatycznym w szkole.
3.Zgłaszanie potrzeb w zakresie aktualizacji licencji.
4.Ewidencja baz danych oraz ich zabezpieczenie w systemie informatycznym.
5.Elektroniczne archiwizowanie i zabezpieczenie baz danych na nośnikach wymiennych.
6.Dodawanie i usuwanie użytkowników oraz szkolenie z zakresu funkcjonowania programów.
7.Zarzadzanie i administrowanie Dziennikiem Elektronicznym.
8.Administracja i modernizacja Biuletynu Informacji Publicznej.
9.Terminowe przekazywanie danych drogą elektroniczną zgodnie z potrzebami szkoły.
10.Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych zawartych w zbiorach systemów informatycznych Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kwalifikacje:
-wykształcenie wyższe (informatyczne) i 2 lata stażu,
lub
-wykształcenie średnie zawodowe (informatyczne) i 4 lata stażu,

Wymagania niezbędne:
1.obywatelstwo polskie,
2.znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
3.pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,
4.nieposzlakowana opinia i nieskazitelny charakter,
5.niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
6.przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo umyślne skarbowe,
7.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku, w tym pozwalający na pracę przy komputerze,
8.umiejętność obsługi komputera,
9.znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków (umiejętność ich wyszukiwania i zastosowania),

Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
3.umiejętne organizowanie czasu pracy,
4. samodzielność, dyspozycyjność i obowiązkowość,
5.wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
6. zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji,
7. odporność na stres,

Wymagane dokumenty:
1.Życiorys (CV) i list motywacyjny,
2.kserokopia dowodu osobistego,
3.kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
4. kserokopia dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
6. oświadczenie, ze kandydat ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści” Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014r , poz.1182 j.t. ze zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202j.t.)”,
8.inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty zawierające wymienione dokumenty prosimy składać w sekretariacie szkoły (pokój nr 16) w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie, ul, Władysława Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo do dnia 04.08.2015 r. do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta – Administrator Bezpieczeństwa Informacji”
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie
mgr Katarzyna Janicka


Wytworzył:Agata Wajcht, data: 10.07.2015 r., godz. 13.50
Wprowadził:Agata Wajcht, data: 10.07.2015 r., godz. 13.58
Ostatnia aktualizacja:Agata Wajcht, data: 06.08.2015 r., godz. 22.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.08.2015 r., godz. 22.32Agata WajchtEdycja strony
10.07.2015 r., godz. 14.08Agata WajchtEdycja strony
10.07.2015 r., godz. 14.02Agata WajchtEdycja strony
10.07.2015 r., godz. 14.01Agata WajchtEdycja strony
10.07.2015 r., godz. 14.00Agata WajchtEdycja strony
10.07.2015 r., godz. 13.58Agata WajchtDodanie strony

Strona oglądana: 824 razy.