Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Nabór na stanowisko Główny Księgowy

Oferta nieaktualna
Legionowo, 2013-06-03

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Główny Księgowy
Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie
Ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Zespół Szkół Nr 3 w Legionowie
ul. Władysława Broniewskiego 7
05-120 Legionowo
tel. 22-774 55 29

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy ( w wymiarze 1 etatu)
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

III. Określenie wymagań niezbędnych: (formalnych)
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) następujące niezbędne wymagania:
1)ma obywatelstwo polskie,
2)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4)spełnia jeden z poniższych warunków:
a)ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
b)ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów,
5)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

IV. Wymagania dodatkowe: (będące przedmiotem oceny)

1. Znajomość zasad księgowości budżetowej planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
2. Znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS Office.
3. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych.
4. Posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu jednostki organizacyjnej samorządu gminy.
5. Posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
6. Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja
w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowości w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym.
4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Przygotowywanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków.
6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych.
7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków.
8. Roczne planowanie budżetu i analiza realizowanych zadań.
9. Szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi przydział czynności.

VI. Wymagane dokumenty

1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie
4. Kwestionariusz osobowy
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
7. Kserokopie świadectw pracy
8. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane umiejętności, referencje
9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 , poz. 114 z późn. zm.),
10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
za przestępstwo karno skarbowe,
11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
12. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
13. Kserokopia dowodu osobistego
14. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2013 r. do godz.15.00
w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie, ul. Władysława Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem
do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem ”Nabór na wolne stanowisko pracy – główny księgowy w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://www.zs3.legionowo.pl Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie.Joanna Bieńko
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie


Wytworzył:brak danych, data: 03.06.2013 r., godz. 15.12
Wprowadził:Adam Podemski, data: 03.06.2013 r., godz. 15.12
Ostatnia aktualizacja:Agata Wajcht, data: 10.07.2015 r., godz. 13.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.07.2015 r., godz. 13.44Agata WajchtEdycja strony
03.06.2013 r., godz. 15.12Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1563 razy.