Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Zatrudnimy intendenta

Oferta nieaktualna
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INTENDENTADYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIEOGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE
Nazwa i adres jednostki

Zespół Szkół Nr 3

ul. Władysława Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo

Tel. 22/774-55-29Określenie stanowiska

Intendent – w wymiarze 0,65 etatu (24/40)Wymagania niezbędne

- wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyksz.kierunkowe(dietetyk, technolog żywienia

- staż pracy – minimum 1 rok

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

- preferowane doświadczenie w jednostkach oświatowych

- redagowanie pism, interpretacja przepisów

- obsługa komputera (Excel,Word)

- znajomość obsługi programu VULCAN

- obsługa urządzeń biurowych

- znajomość przepisów HACCP

- znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności szkołyWymagania dodatkowe

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

- samodzielność, umiejętność pracy w zespole

- terminowość, rzetelność i odpowiedzialność

- komunikatywność i wysoka kultura osobista

- odpowiedzialność za realizację zadańZakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta

- realizacja zakupów żywności, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

- znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych

- umiejętność układania jadłospisów, zgodnie z normami żywieniowymi i kalorycznością

- przestrzeganie zasad HACCP w szkole

- naliczanie należności za obiady, zgodnie z obowiązującą dokumentacją i przepisami

- prowadzenie ewidencji osób korzystających ze stołówki

- odpowiedzialność finansowa za powierzone środki finansowe i zamówiony towar

- wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub dyrek-tora wynikających z organizacji pracy placówkiWymagane dokumenty

- list motywacyjny,

- życiorys (CV),

- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyj-nej),

- kopie dokumentów potwierdzających, wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy (orygi-nały do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestęp-stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.

Nr 101 poz.926 ze zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,Miejsce i termin składania ofert:Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwi-skiem kandydata z dopiskiem ”Nabór na stanowisko intendenta ” można składać osobiście

w sekretariacie szkoły na parterze pok.16 lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Nr 3,

ul. Władysława Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo w terminie do dnia

16 listopada 2012 r. do godz.14.00.Aplikacje, które wpłyną do szkoły po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert przesłanych pocztą oraz złożonych osobiście decyduje data wpływu do szkoły).
Otwarcie ofert odbędzie się 20 listopada 2012 r.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły, BIP oraz

na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Nr 3, ul. Władysława Broniewskiego 7, 05-120

Legionowo.Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub pi-semnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu tele-fonicznego.

Z wybranym kandydatem dyrektor szkoły zawiera umowę o pracę na okres próbny a następnie na czas określony. Po upływie okresu zatrudnienia na czas określony, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.Legionowo, dnia 22 października 2012 r.

Joanna Bieńko

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie


Wytworzył:J.Bieńko, data: 22.10.2012 r., godz. 14.53
Wprowadził:Adam Podemski, data: 29.10.2012 r., godz. 14.55
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 17.06.2013 r., godz. 09.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.06.2013 r., godz. 09.18Adam PodemskiEdycja strony
20.03.2013 r., godz. 15.52Adam PodemskiEdycja strony
22.11.2012 r., godz. 14.25Adam PodemskiEdycja strony
22.11.2012 r., godz. 14.24Adam PodemskiEdycja strony
29.10.2012 r., godz. 14.57Adam PodemskiEdycja strony
29.10.2012 r., godz. 14.55Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 2216 razy.