Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Ochrona danych osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna (RODO)
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: 

Administratorem Danych Osobowych jest
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie
ul. Wł. Broniewskiego 7,
05-120 Legionowo
tel. (22) 774-55-29
e-mail: gimnazjum_trojka@poczta.onet.pl


2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - adres email: iodsp3legionowo@wp.pl 
Wszelkie pytania i zgłoszenia wynikające z realizacji praw i wolności wymagają formy pisemnej w postaci wersji papierowej złożonej w sekretariacie szkoły lub pisma skierowanego na adres e-mail IOD.


3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ;
c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły (na www i na Facebook)  na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ;
d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem a uprawnionej do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Miasta Legionowo, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. PPP, Sąd, MOPS.
5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice.
10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agata Wajcht, data: 26.05.2018 r., godz. 23.59
Ostatnia aktualizacja:Agata Wajcht, data: 27.05.2018 r., godz. 23.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.05.2018 r., godz. 23.22Agata WajchtEdycja strony
27.05.2018 r., godz. 23.15Agata WajchtEdycja strony
27.05.2018 r., godz. 23.14Agata WajchtEdycja strony
27.05.2018 r., godz. 23.14Agata WajchtEdycja strony
27.05.2018 r., godz. 23.13Agata WajchtEdycja strony
27.05.2018 r., godz. 23.11Agata WajchtEdycja strony
27.05.2018 r., godz. 00.06Agata WajchtEdycja strony
27.05.2018 r., godz. 00.06Agata WajchtEdycja strony
27.05.2018 r., godz. 00.00Agata WajchtEdycja strony
26.05.2018 r., godz. 23.59Agata WajchtDodanie strony

Strona oglądana: 468 razy.