Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik gospodarczy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie

oferta nieaktualna
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Władysława Broniewskiego 7
05-120 Legionowo


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik gospodarczy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie

1. Miejsce pracy – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie, ul. Władysława Broniewskiego 05-120 Legionowo
2. Wymiar czasu pracy – 1 etat
3. Rodzaj umowy – umowa o pracę
4. Wymagania konieczne dla kandydatów:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz publicznych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) spełnienie jednego z poniższych warunków w zakresie wykształcenia:
a) ukończone studia wyższe i co najmniej 2 – letni staż pracy,
b) ukończona szkoła średnia i co najmniej 6 – letni staż pracy,
7) umiejętność obsługi komputera
8) znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych, znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości, znajomość Kodeksu Pracy - w zakresie wykonywanych obowiązków.
5. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
2) odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność w działaniu, wysoka kultura osobista,
3) współpraca z instytucjami, jednostkami oświatowymi gminy w zakresie realizacji powierzonych zadań.
6. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3) Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
9) informacja o ostatnio dokonanej ocenie pracy lub opinia o pracy osoby ubiegającej się o stanowisko;
10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.
11) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karno skarbowe.
12) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458).
13) W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane.

7. Główne zadania na stanowisku:
1) współpraca z Zarządcą nieruchomości, związana z koordynowaniem zapewnienia sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych,
2) współpraca i dokonywanie rozliczeń finansowych z Głównym Księgowym,
3) zarządzanie i kontrola pracy pracowników obsługi, podległych bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu,
4) ewidencjonowanie wyposażenia i pomocy dydaktycznych w księgach inwentarzowych,
5) zaopatrywanie szkoły w materiały, sprzęt i urządzenia w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Głównym Księgowym,
6) przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzanie przetargów,
7)prowadzenie książki kontroli i zaleceń Sanepidu,
8)prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP budynku szkoły,
9) prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z zajmowanym stanowiskiem,
10)opracowanie planu remontów budynku szkoły i jego realizacja,
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.

Szczegółowy wykaz wykonywanych zadań określi zakres czynności.

8. Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie ul. Władysława Broniewskiego 7 w terminie do dnia 11 stycznia 2018 r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie” .

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje: Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie www.zs3.legionowo.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Janina Zając
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
w Legionowie


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agata Wajcht, data: 29.12.2017 r., godz. 09.53
Ostatnia aktualizacja:Agata Wajcht, data: 12.01.2018 r., godz. 13.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2018 r., godz. 13.38Agata WajchtEdycja strony
29.12.2017 r., godz. 09.54Agata WajchtEdycja strony
29.12.2017 r., godz. 09.53Agata WajchtDodanie strony

Strona oglądana: 762 razy.