Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Ogłoszenie – nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr

Oferta nieaktualna
DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W LEGIONOWIE
05-120 LEGIONOWO, UL.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 7

OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DO SPRAW KADR
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W LEGIONOWIE
UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 7


1.Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
6) preferowane wykształcenie wyższe i co najmniej 2 – letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5 – letni staż pracy;
7) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych, ZUS - Płatnik oraz umiejętność poruszania się w sieci Internet.


2.Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):
1) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (Płatnik, PEFRON, program sprawozdawczy GUS, SIO, oprogramowanie kadrowe);
2) znajomość systemu kadrowo-płacowego INFO-SYSTEM;
3) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
4) samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista;
5) co najmniej 2- letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
6) umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.

3.Zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. kadr:
1) kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników:
2) bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących prowadzonego odcinaka;
3) przygotowanie od strony formalno-prawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;
4) przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
5) wypisywanie zaświadczeń dla pracowników szkoły dotyczących zatrudnienia;
6) przygotowywanie wykazów dotyczących nagród jubileuszowych,
7) przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, ewidencji czasu pracy;
8) sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i przesyłanie elektroniczne do ZUS;
9) sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;
10) sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;
11) sporządzanie deklaracji PERON i przesyłanie elektroniczne;
12) współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego;
14) współpraca przy opracowaniu preliminarza budżetowego szkoły;
15) prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
17) Przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło;
18) Sporządzanie wymaganych przez Urząd Miasta Legionowo analiz zatrudnienia oraz wszelkich danych potrzebnych do sprawozdawczości.

4. Warunki pracy:
1) Wymiar czasu pracy: 0,79 etatu.
2) Planowane zatrudnienie od dnia 2 listopada 2017 r.
3) Z wybranym kandydatem dyrektor zawiera umowę o pracę na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, dyrektor podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty i świadczenia:
1) List motywacyjny;
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość;
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
6) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
10) informacja o ostatnio dokonanej ocenie pracy lub opinia o pracy osoby ubiegającej się o stanowisko;
11) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
12) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karno skarbowe;
13) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą w terminie do dnia 17 października 2017 r. do godz. 16.00 na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie, ul. Władysława Broniewskiego 7, 05 – 120 Legionowo w zaklejonych kopertach z dopiskiem ”Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie”

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie www.zs3.legionowo.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie
mgr Janina Zając


Wytworzył:brak danych, data: 05.10.2017 r., godz. 00.00
Wprowadził:Agata Wajcht, data: 05.10.2017 r., godz. 23.15
Ostatnia aktualizacja:Agata Wajcht, data: 19.10.2017 r., godz. 09.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.10.2017 r., godz. 09.09Agata WajchtEdycja strony
05.10.2017 r., godz. 23.22Agata WajchtEdycja strony
05.10.2017 r., godz. 23.21Agata WajchtEdycja strony
05.10.2017 r., godz. 23.15Agata WajchtDodanie strony

Strona oglądana: 709 razy.