Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. płac

oferta nieaktualna
Zespół Szkół Nr 3
ul. Władysława Broniewskiego 7
05-120 Legionowo


DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE
05-120 LEGIONOWO, UL.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 7

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DO SPRAW PŁAC W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE
UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 7

1.Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia:
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
6) preferowane wykształcenie wyższe i co najmniej 2 – letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5 – letni staż pracy;
7) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych, płacowych, ZUS Płatnik oraz umiejętność poruszania się w sieci Internet;
8) znajomość przepisów w zakresie: Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy o ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych.

2.Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):
1) znajomość systemu kadrowo-płacowego INFO-SYSTEM
2) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
3) znajomość programu Vulcan - Arkusz Optivum
4) samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista;
5) umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.
6) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (Płatnik, PFRON, program sprawozdawczy GUS, SIO)
7) co najmniej 2- letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
3. Zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. płac:
1) Bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących prowadzonego odcinaka.
2) Obsługa pracowników szkoły, wystawianie zaświadczeń o zarobkach, RP-7, obsługa pracowników szkoły.
3) Naliczanie list płac dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych szkoły.
4) Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych oraz świadczeń przysługujących pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) Prowadzenie rejestru godzin ponadwymiarowych i dodatkowych w podziale na pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych.
6) Dokonywanie przelewów wynagrodzeń pracowników na ich osobiste konta w banku
7) Nanoszenie danych do Arkusza Organizacji szkoły.
8) Obliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc kalendarzowy (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy.
11) Obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji).
12) Terminowe przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych po upływie każdego miesiąca kalendarzowego.
13) Kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędny do realizacji świadczeń.
14) Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – pracowników:
- Terminowe sporządzanie deklaracji i odprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego;
- Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych /PIT-y/ dla wszystkich pracowników i terminowe przekazywanie pracownikom i Urzędom Skarbowym.
15) Sporządzanie kart wynagrodzeń.
16) Wprowadzanie danych dotyczących płac do Systemu Informacji Oświatowej
17) Przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło.
18) Sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagradzaniu do GUS, SIO.
19) Sporządzanie wymaganych przez Urząd Miasta Legionowo analiz wykorzystania funduszu płac oraz wszelkich danych potrzebnych do sprawozdawczości.
20) Współpraca przy opracowaniu preliminarza budżetowego szkoły.
21) Wprowadzanie przelewów bankowych.
22) Współpraca z główną księgową.
4. Warunki pracy:
1)Wymiar czasu pracy: 1 etatu.
2)Planowane zatrudnienie od dnia 2 listopada 2016 r.
3)Z wybranym kandydatem dyrektor zawiera umowę o pracę na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, dyrektor podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.
5. Wymagane dokumenty i świadczenia:
1) List motywacyjny
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3) Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
9) informacja o ostatnio dokonanej ocenie pracy lub opinia o pracy osoby ubiegającej się o stanowisko;
10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.
11) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karno skarbowe.
12) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458).
13) W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.
6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą w terminie do dnia 17 października 2016 r. do godz. 16.00.
na adres: Zespół Szkół Nr 3, ul. Władysława Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem ”Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. płac w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie”


Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie www.zs3.legionowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole szkół Nr 3 w Legionowie.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).
Katarzyna Janicka
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie


Wytworzył:Agata Wajcht, data: 05.10.2016 r., godz. 13.57
Wprowadził:Agata Wajcht, data: 05.10.2016 r., godz. 13.59
Ostatnia aktualizacja:Agata Wajcht, data: 18.10.2016 r., godz. 17.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.10.2016 r., godz. 17.20Agata WajchtEdycja strony
05.10.2016 r., godz. 13.59Agata WajchtDodanie strony

Strona oglądana: 1200 razy.