Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Ogłoszenie – nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr

Oferta nieaktualna
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE
05-120 LEGIONOWO, UL.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 7

OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DO SPRAW KADR
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE
ULWŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 7


1.Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):
1)posiadanie obywatelstwa polskiego;
2)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4)nieposzlakowana opinia;
5)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
6)preferowane wykształcenie wyższe i co najmniej 2 – letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5 – letni staż pracy;
7) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych, ZUS - Płatnik oraz umiejętność poruszania się w sieci Internet;


2.Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):
1)bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (Płatnik, PEFRON, program sprawozdawczy GUS, SIO, oprogramowanie kadrowe);
2) znajomość systemu kadrowo-płacowego INFO-SYSTEM
3) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
4) samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista;
5) co najmniej 2- letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
6) umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy

3.Zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. kadr:
1)kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników:
2)bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących prowadzonego odcinaka
3)przygotowanie od strony formalno-prawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy:
4)przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
5)wypisywanie zaświadczeń dla pracowników szkoły dotyczących zatrudnienia.
6)przygotowywanie wykazów dotyczących nagród jubileuszowych,
7)przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, ewidencji czasu pracy.
8)sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i przesyłanie elektroniczne do ZUS.
9)sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i terminami:
10)sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa:
11)sporządzanie deklaracji PERON i przesyłanie elektroniczne.
12)współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego:
14)współpraca przy opracowaniu preliminarza budżetowego szkoły;
15)prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
16)prowadzenie kasy;
17)Przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło.
18)Sporządzanie wymaganych przez Urząd Miasta Legionowo analiz zatrudnienia oraz wszelkich danych potrzebnych do sprawozdawczości.

4. Warunki pracy:
1)Wymiar czasu pracy: 0,79 etatu.
2)Planowane zatrudnienie od dnia 22 sierpnia 2016 r.
3)Z wybranym kandydatem dyrektor zawiera umowę o pracę na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, dyrektor podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.
5. Wymagane dokumenty i świadczenia:
1) List motywacyjny
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3) Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
6) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
10) informacja o ostatnio dokonanej ocenie pracy lub opinia o pracy osoby ubiegającej się o stanowisko;
11) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.
12) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karno skarbowe.
13) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458).
14) W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00.
na adres:
Zespół Szkół Nr 3, ul. Władysława Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo


w zaklejonych kopertach z dopiskiem ”Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie”


Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie www.g3.legionowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole szkół Nr 3 w Legionowie.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie
mgr Katarzyna Janicka


Wytworzył:Agata Wajcht, data: 27.07.2016 r., godz. 10.44
Wprowadził:Agata Wajcht, data: 28.07.2016 r., godz. 10.46
Ostatnia aktualizacja:Agata Wajcht, data: 17.08.2016 r., godz. 10.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.08.2016 r., godz. 10.39Agata WajchtEdycja strony
28.07.2016 r., godz. 11.09Agata WajchtEdycja strony
28.07.2016 r., godz. 11.07Agata WajchtEdycja strony
28.07.2016 r., godz. 10.50Agata WajchtEdycja strony
28.07.2016 r., godz. 10.47Agata WajchtEdycja strony
28.07.2016 r., godz. 10.46Agata WajchtDodanie strony

Strona oglądana: 855 razy.