Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. kancelarii w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie w wymiarze 0,55 etatu

Oferta nieaktualna
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. kancelarii w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie

1. Wymagania niezbędne:
a)obywatelstwo polskie,
b)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
c)niekaralność,
d)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku,
e)nieposzlakowana opinia,
f)wykształcenie minimum średnie – preferowane administracyjne,
g)doświadczenie zawodowe związane z w/w stanowiskiem – staż minimum 2 lata,
h)znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych.
2. Wymagania dodatkowe:
a)umiejętność organizacji pracy własnej,
b)umiejętność pracy w zespole oraz zdolność podejmowania właściwych decyzji,
c)umiejętność analizowania przepisów prawa,
d)zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, odpowiedzialność i sumienność,
e)umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, profesjonalizm w działaniu, rzetelność
i terminowość,
f)komunikatywność i elokwencja,
g)odporność na stres,
h)wysoka kultura osobista,
i)znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych zadań,
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)prowadzenie sekretariatu szkolnego w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt,
b)przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących,
c)rozsyłanie pism przychodzących, zgodnie z zasadami obiegu dokumentów szkole,
d)prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi uczniów, arkuszy ocen,
e)bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:
- przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata,
- przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,
- występowanie o odpisy arkuszy ocen,
- przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,
- sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,
f)sporządzanie sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich,
g)wprowadzanie wszystkich danych z Zespołu Szkół Nr 3 do SIO,
h)prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
i)zamawianie druków ścisłego zarachowania oraz dokumentów związanych z przebiegiem nauczania oraz oceniania,
j)obsługa programu Sekretariat,
k)wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych,
l)obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych,
ł)przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji uczniów,
m)nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych,
n)zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci szkolnych,
o)obsługa interesantów dyrektora,
p)udzielanie informacji interesantom,

4. Wymagane dokumenty:
a)życiorys(CV)
b)list motywacyjny
c)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
d)kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
e)oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
f)kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
g)oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
f)zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy oraz załączonych do niej dokumentach na potrzeby realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zmianami)
g)inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 18 listopada 2015 r.
do godz.14.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie, ul. Władysława Broniewskiego 7 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. kancelarii”. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną
o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej BIP Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie i na tablicy informacyjnej w holu Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie ul. Władysława Broniewskiego 7.
Katarzyna Janicka
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie


Wytworzył:Agata Wajcht, data: 02.11.2015 r., godz. 13.16
Wprowadził:Agata Wajcht, data: 03.11.2015 r., godz. 13.15
Ostatnia aktualizacja:Agata Wajcht, data: 05.01.2016 r., godz. 12.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.01.2016 r., godz. 12.34Agata WajchtEdycja strony
03.11.2015 r., godz. 13.15Agata WajchtDodanie strony

Strona oglądana: 732 razy.