Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Uchwały Rady Pedagogicznej

•UCHWAŁA Nr 30/14/15 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego program ,,Książka naszych marzeń” w roku szkolnym 2015/2016

•UCHWAŁA Nr 31/14/15 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie dopuszczenia do użytku w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie podręczników na rok szkolny 2015/2016

•UCHWAŁA Nr 32/14/15 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 18 czerwca 2015 r.w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie w roku szkolnym 2015/2016

•UCHWAŁA Nr 33/14/15 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie w roku szkolnym 2014/2015

•UCHWAŁA Nr 34/14/15 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 18 czerwca 2015 r.w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów Gimnazjum Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie w roku szkolnym 2014/2015

•UCHWAŁA Nr 35/14/15 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie ukończenia szkoły przez uczniów klas trzecich Gimnazjum Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkól Nr 3 w Legionowie

•UCHWAŁA Nr 36/14/15 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ukończenia szkoły przez uczniów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkól Nr 3 w Legionowie

• UCHWAŁA Nr 4/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 28 sierpnia 2015 r.w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powierzenia stanowiska wicedyrektora do spraw Szkoły Podstawowej Nr 3 klas 1-3 w Legionowie

• UCHWAŁA Nr 5/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powierzenia stanowiska wicedyrektora do spraw Szkoły Podstawowej Nr 3 klas 4-6 i Gimnazjum Nr 3 w Legionowie

•UCHWAŁA Nr 6/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powierzenia stanowiska kierownik świetlicy w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie

• UCHWAŁA Nr 7/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 28 sierpnia 2015 r.w sprawie zmiany wyników klasyfikacji rocznej uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Legionowie w roku szkolnym 2014/2015

•UCHWAŁA Nr 8/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany wyników klasyfikacji rocznej uczniów Gimnazjum Nr 3 w Legionowie w roku szkolnym 2014/2015

•UCHWAŁA Nr 9/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

•UCHWAŁA Nr 10/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji na lata 2015 – 2016 „Koncepcji pracy Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie

•UCHWAŁA Nr 11/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powierzenia stanowiska wicedyrektora do spraw Szkoły Podstawowej Nr 3 klas 1-3 w Legionowie

•UCHWAŁA Nr 12/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie


•UCHWAŁA Nr 13/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie propozycji przydziału nauczycielom Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

•UCHWAŁA Nr 14/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie dopuszczenia do użytku w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie szkolnego zestawu programów

•UCHWAŁA Nr 15/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu lekcji Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie na rok szkolny 2015/2016

•UCHWAŁA Nr 16/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przyznania nauczycielom Nagrody Prezydenta Miasta Legionowo

•UCHWAŁA Nr 17/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu dyżurów Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie na rok szkolny 2015/2016

•UCHWAŁA Nr 18/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016

•UCHWAŁA Nr 19/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie

•UCHWAŁA Nr 20/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie przyjęcia zmian w programie profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 3 w Legionowie

•UCHWAŁA Nr 21/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 29 października 2015 r.w sprawie zatwierdzenia do realizacji modyfikacji koncepcji pracy szkoły na lata 2015 - 2019 oraz zatwierdzenia do realizacji planów pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 wynikających z koncepcji oraz wymagań państwa

•UCHWAŁA Nr 22/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu doskonalenia nauczycieli

•UCHWAŁA Nr 23/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu planu finansowego Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie

• UCHWAŁA Nr 24/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu lekcji Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie na rok szkolny 2015/2016


•UCHWAŁA Nr 25/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie propozycji przydziału nauczycielom Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

•UCHWAŁA Nr 26/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu dyżurów Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie na rok szkolny 2015/2016

•UCHWAŁA Nr 27/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie w roku szkolny 2015/2016

•UCHWAŁA Nr 28/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie w roku szkolny 2015/2016

•UCHWAŁA Nr 29/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie w roku szkolny 2015/2016

•UCHWAŁA Nr 30/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu planu finansowego Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie

•UCHWAŁA Nr 31/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu lekcji Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie na rok szkolny 2015/2016

•UCHWAŁA Nr 32/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu dyżurów Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie na rok szkolny 2015/2016

•UCHWAŁA Nr 33/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej

•UCHWAŁA Nr 34/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej

•UCHWAŁA Nr 35/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażania opinii w przedmiocie projektu arkusza organizacji pracy szkoły

•UCHWAŁA Nr 36/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie propozycji form realizacji obowiązkowych
zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów


•UCHWAŁA Nr 37/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyników klasyfikacji i promocji rocznej uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie w roku szkolny 2015/2016


•UCHWAŁA Nr 38/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyników klasyfikacji i promocji rocznej uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie w roku szkolny 2015/2016

•UCHWAŁA Nr 39/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyników klasyfikacji i promocji rocznej uczniów Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie w roku szkolny 2015/2016

•UCHWAŁA Nr 40/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ukończenia szkoły przez uczniów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkól Nr 3 w Legionowie

•UCHWAŁA Nr 41/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ukończenia szkoły przez uczniów klas trzecich Gimnazjum Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkól Nr 3 w Legionowie

•UCHWAŁA Nr 42/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przyznania stypendium za wyniki w nauce

•UCHWAŁA Nr 43/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie

•UCHWAŁA Nr 44/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie dopuszczenia do użytku w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie podręczników na rok szkolny 2016/2017

•UCHWAŁA Nr 45/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie

•UCHWAŁA Nr 46/15/16 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego programu ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku szkolnym 2016/2017

•UCHWAŁA Nr 4/16/17 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powierzenia stanowiska wicedyrektora do spraw Szkoły Podstawowej Nr 3 klas 1-3 w Legionowie oraz •UCHWAŁA Nr 5/16/17 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powierzenia stanowiska wicedyrektora do spraw Szkoły Podstawowej Nr 3 klas 4-6 i Gimnazjum Nr 3 w Legionowie


•UCHWAŁA Nr 6/16/17 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


• UCHWAŁA Nr 14 /16/17 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie


Wytworzył:brak danych, data: 20.10.2015 r., godz. 21.20
Wprowadził:Agata Wajcht, data: 20.10.2015 r., godz. 21.20
Ostatnia aktualizacja:Agata Wajcht, data: 24.10.2016 r., godz. 22.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2016 r., godz. 22.12Agata WajchtEdycja strony
24.10.2016 r., godz. 14.56Agata WajchtEdycja strony
24.10.2016 r., godz. 14.45Agata WajchtEdycja strony
22.10.2016 r., godz. 09.33Agata WajchtEdycja strony
22.10.2016 r., godz. 09.32Agata WajchtEdycja strony
22.10.2016 r., godz. 09.32Agata WajchtEdycja strony
22.10.2016 r., godz. 09.25Agata WajchtEdycja strony
22.10.2016 r., godz. 09.23Agata WajchtEdycja strony
22.10.2016 r., godz. 09.07Agata WajchtEdycja strony
22.10.2016 r., godz. 08.45Agata WajchtEdycja strony
22.10.2016 r., godz. 08.41Agata WajchtEdycja strony
22.10.2016 r., godz. 08.34Agata WajchtEdycja strony
22.10.2016 r., godz. 08.32Agata WajchtEdycja strony
22.10.2016 r., godz. 08.17Agata WajchtEdycja strony
21.10.2016 r., godz. 13.47Agata WajchtEdycja strony
21.10.2016 r., godz. 13.38Agata WajchtEdycja strony
21.10.2016 r., godz. 13.34Agata WajchtEdycja strony
21.10.2016 r., godz. 13.32Agata WajchtEdycja strony
20.10.2016 r., godz. 02.22Agata WajchtEdycja strony
20.10.2016 r., godz. 02.21Agata WajchtEdycja strony
20.10.2016 r., godz. 02.20Agata WajchtEdycja strony
20.10.2016 r., godz. 02.19Agata WajchtEdycja strony
20.10.2016 r., godz. 02.18Agata WajchtEdycja strony
20.10.2016 r., godz. 02.17Agata WajchtEdycja strony
20.10.2016 r., godz. 02.14Agata WajchtEdycja strony
20.10.2016 r., godz. 02.11Agata WajchtEdycja strony
20.10.2016 r., godz. 02.08Agata WajchtEdycja strony
20.10.2016 r., godz. 02.06Agata WajchtEdycja strony
20.10.2016 r., godz. 02.05Agata WajchtEdycja strony
20.10.2016 r., godz. 01.56Agata WajchtEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 13.56Agata WajchtEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 13.56Agata WajchtEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 13.55Agata WajchtEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 13.54Agata WajchtEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 13.53Agata WajchtEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 13.44Agata WajchtEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 13.44Agata WajchtEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 13.41Agata WajchtEdycja strony
27.01.2016 r., godz. 11.51Agata WajchtEdycja strony
27.01.2016 r., godz. 11.43Agata WajchtEdycja strony
21.01.2016 r., godz. 09.33Agata WajchtEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 13.17Agata WajchtEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 13.15Agata WajchtEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 13.13Agata WajchtEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 13.12Agata WajchtEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 10.06Agata WajchtEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 10.02Agata WajchtEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 10.01Agata WajchtEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 10.00Agata WajchtEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 09.50Agata WajchtEdycja strony
23.11.2015 r., godz. 11.30Agata WajchtEdycja strony
22.10.2015 r., godz. 13.14Agata WajchtEdycja strony
22.10.2015 r., godz. 13.12Agata WajchtEdycja strony
22.10.2015 r., godz. 13.11Agata WajchtEdycja strony
22.10.2015 r., godz. 11.58Agata WajchtEdycja strony
22.10.2015 r., godz. 11.58Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 23.09Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 23.08Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 23.07Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 23.05Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 23.03Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 23.00Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 22.59Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 22.58Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 22.57Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 22.56Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 22.54Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 22.54Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 22.53Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 22.52Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 22.51Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 21.35Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 21.20Agata WajchtDodanie strony

Strona oglądana: 2208 razy.